පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්

එන්.බී.ආර්.වී.ප්‍රනාන්දු මිය

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ඉංජිනේරු අංශය

බන්දු හෙලපිටිය මයා
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු

ආර්.ඩබ්. කරුණාරත්න මිය
සංවර්ධන සහකාර

එන්.පි.එස්.කේ.පෙරේරා මිය
සංවර්ධන සහකාර

එච්.ඩි.ආර්.පෙරේරා මිය
සංවර්ධන සහකාර

කේ.ඩි.ජි.තිලකරත්න මිය
සංවර්ධන සහකාර

සි.එම්.සි.එස්.දිසානායක මිය
සංවර්ධන සහකාර

වි.වි.සිවකුමාර් මිය
සංවර්ධන සහකාර

යු.ඒ.එම්.මියුරින් මිය
සංවර්ධන සහකාර

කේ.එල්.පි.පි.පෙරේරා මිය
සංවර්ධන සහකාර

ඒ.ඒ.ආර්.එන්.අතාවුද මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

බි.පි.ආර්. ද සිල්වා මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

එච්.පි.ඩි.ජයසිංහ මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

ජි.සි.එස්. කරුණාරත්න මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

කේ.එම්.එන්.චන්දිමා මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.ටි.සි.කේ.ධර්මදාස මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.ඒ.ඩී.ආර්.නදුමාලි මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

කේ.ඒ.ඊ.එච්. ප්‍රියංගිකා මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

ජි.ආර්.එන්.ආර්.එස්.චන්ද්‍රසේන මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

එස්.එච්.කේ.සඳමාලි මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

අයි.සි.පි.බන්දුතිලක මයා
සංවර්ධන නිලධාරි

ඩබ්.පී.ආර්.එල්.විජයරත්න මයා
තාක්ෂණ නිලධාරී

ඩි.එන්.ඒ.හේමතිලක මයා
තාක්ෂණ නිලධාරී

ඩී.එන්.ඩබ්.පතිරණ මයා
තාක්ෂණ නිලධාරී

ඒ.ඒ.සේනානි මිය
තාක්ෂණ නිලධාරී

ප්‍රජා සංවර්ධන අංශය

ජී.ජී.ජයතිස්ස මයා
දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

ඩි.සමරකෝන් මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

එස්.ඩි.බද්දෙවිතාන මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

සි.ආර්.කේ. පනන්වල මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

කේ.ආර්.දිප්තිකා මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

අයි.එස්.ජයතුංග මයා
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

ඒ.ඩබ්.ඒ.ඒ.එම්.අබේසේකර මයා
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

එන්.ඩි.ටි.රේණුකා මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

එන්.එල්.ආර්.ඒ.ලියනගේ මයා
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.කේ.ඩි.ප්‍රියංකර මයා
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.ඒ.අයි.පි ජයසිංහ මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

ඒ.පි.ලොකුබාලසූරිය මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

සි.එම්.සි.එස්.දිසානායක මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

එස්.ඒ.යූ.විජේසේකර මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී (වැ.බ.)

එම්.පී.දර්ශිකා මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී (වැ.බ.)

යූ.ඩබ්.එම්.එස්.දිල්රුක්ෂි මිය
ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී (වැ.බ.)

එච්.අයි.ජි.ඩි.දේශානි මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

එල් සෙව්වන්දි යටවර මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

එස්.එන්.එදිරිසිංහ මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

මහජන පැමිණිලි අංශය

ඩබ්.ඒ.ජේ.සි.මැණික් මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

අයි.ඒ.එම්.කුමාරි මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

එල්.ඩි.ඒ.ජේ. ඩයස් මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

ආර්.ඒ ඩබ්.චන්ද්‍රමාලි මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

ඵලදායිතා අංශය

කේ.ජි.එස්.උදයංගනී මිය
සංවර්ධන සහකාර

එස්.එම්.ඒ.ජී.ආර්.එන්.සුභසිංහ මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

විමර්ශන අංශය

ඩි.එම්.පි.ආර්.වීරසේකර මයා
ජ්‍යෝෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරි

අයි.ඒ.අයි.ප්‍රේමරත්න මිය
විමර්ශන නිලධාරි

කේ.ජි.සෝමරත්න මයා
විමර්ශන නිලධාරි

කේ.ඊ.ආර්.ගුණරත්න මිය
විමර්ශන නිලධාරි

එච්.පි.එස්.එස්.ප්‍රේමතිලක මිය
විමර්ශන නිලධාරි

ජි.බර්මන් මිය
විමර්ශන නිලධාරි

අයි.පි.ක්‍රිෂාන්ත මයා
විමර්ශන නිලධාරි

එම්.එල්.බි.පි. චන්ද්‍රසිරි මෙනවිය
විමර්ශන නිලධාරි

එන්.එස්.විජේසේකර මයා
විමර්ශන නිධාරි

ඊ.ඩී.එම්.චතුරාංගනී මිය
විමර්ශන නිලධාරි

එම්.ඒ.එස්.සී.ධර්මවර්ධන මිය
විමර්ශන නිලධාරි

ඒ.එස්. කේ.සිල්වා මිය
විමර්ශන නිලධාරි

කේ.එස්.එස්.ගුණසිංහ මයා
විමර්ශන නිලධාරි

කෙ.එම්.ඒ.කරුණාරත්න මිය
විමර්ශන නිලධාරි

ඩී.ඒ.ඒ.කුමාරි මිය
විමර්ශන නිලධාරි

නික්ෂා රෙයාෂිණි  පෙරේරා මිය
විමර්ශන නිලධාරි

කේ.යූ.යූ.කුමාර මයා
විමර්ශන නිලධාරි

එම්.එච්.ඒ.එන්.සී.හෙටිටිආරච්චි මිය
විමර්ශන නිලධාරි

ඒ.ඒ.එන්.ටී.කෙ.අමරතුංග මයා
විමර්ශන නිලධාරි

පී.ඒ.රුසිරුකා මිය
විමර්ශන නිලධාරි

ආයතන හා ගිණුම් අංශය

සි.කේ. ලියනගේ මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර

පවිත්‍රා නිලක්ෂි මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

කේ.ඩී.එම්.කුලතන්තිරි
සංවර්ධන නිලධාරී

ජානකී ජයසේකර මිය
කළමනාකරණ සහකාර

නිල්මිණි කලුබෝවිල මිය
කළමනාකරණ සහකාර

ජේ.එම්.පත්මකාන්ති මිය
කළමනාකරණ සහකාර

ඒ.එම්.ඩබ්ලිව්.ජේ.ආරියතිලක මිය
කළමනාකරණ සහකාර

එම්.ඩබ්.එම්.එම්.එන් කේ.මීදෙණිය
කළමනාකරණ සහකාර

නිරෝධ්‍යා හේවාවිස්ස මිය
කළමනාකරණ සහකාර

යූ.ඩී.වසන්ත කුමාරසිරි
රියදුරු

ඩබ්ලිව්.ධම්මික පුෂ්පකුමාර
කාර්යාල කාර්ය සහායක